Od dzisiaj prace rozpoczęła Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Górskiej 39, która przeprowadzi na terenie powiatu nowodworskiego kwalifikację wojskową.

Od 16.05. – 01.06.2023 r. w tym czasie osoby podlegające kwalifikacji wojskowej muszą stawić się osobiście.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2004 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

kwalifikacja wojskowa, powiat nowodworski
 • powitanie gości przez Starostę i Wicestarostę
 • pielęgniarki z kwalifikacji
 • komisja kwalifikacji wojskowej
 • komisja razem ze starostą
kwalifikacja wojskowa, powiat nowodworski