Narodowy Instytut Dziedzictwa otworzył nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”.

Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które najlepiej wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego.

Konkurs stanowi także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Koordynatorem konkursu w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do udziału w konkursie zapraszamy samorządy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w trzech kategoriach: A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców), B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców), C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Do przesłanek pozwalających na ubieganie się o tytuł Laureata należą:

  • prawidłowo opracowany gminny program opieki nad zabytkami,
  • realizacja działań i zadań, które służą ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego
    oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu o efektywne
    wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.

Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Laureaci konkursu otrzymają nagrody specjalne – wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – filmy ukazujące walory ich dziedzictwa kulturowego do wykorzystania przez gminy w celach promocyjnych. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony zbytków i opieki nad zabytkami.

Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Instytutu

Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 15,
35-045 Rzeszów

dziedzictwo, konkurs, zabytki
  • autor: Wojewoda Mazowiecki, data: 2022-01-14