Dla przeciętnego polskiego obywatela wyrażenie „polityka społeczna” niewiele znaczy. Dla większości to synonim wszelkich transferów socjalnych realizowanych przez państwo. W rzeczywistości polityka społeczna to bardzo złożona i skomplikowana sprawa.

Polityka społeczna - definicja

Szukając definicji polityki społecznej znajdziemy ich kilka. Te definicje zostały niezależnie sformułowane przez Adolfa Wagnera, Adama Kurzynowskiego, Jana Rosnera czy Stanisława Rychlińskiego. Najpopularniejszej z nich, głosi, że polityka społeczna to: „celowa działalność państwa, podmiotów samorządowych, związków zawodowych i innych organizacji, zmierzająca do poprawy ogólnych warunków pracy i bytu szerokich warstw ludności, a także stosunków społeczna - kulturowych, które prowadzą do optymalnego zaspokojenia potrzeb społecznych i indywidualnych ludności”.

Polityka społeczna Warszawa powinna usuwać wszelkie nierówności społeczne i osiągać swoje cele w ramach zrównoważonego rozwoju. Polityka społeczna dotyka wszystkich grup społecznych i ma prowadzić do sytuacji, w której całe społeczeństwo funkcjonuje sprawnie i efektywnie. Do celów polityki społecznej zaliczyć należy zarówno ochronę socjalną, ład społeczny jak i inwestycje w człowieka.

Polityka społeczna a polskie realia

Realizacja polityki społecznej w Polsce

Polityka społeczna w Polsce prowadzona jest przez kilkanaście różnych podmiotów rządowych i samorządowych. Najważniejsze instytucje realizujące cele polityki społecznej w naszym kraju to:

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – odpowiada za politykę demograficzną i rodzinną kraju. Realizuje ją np. poprzez programy socjalne, takiej jak Rodzina 500+, Karta Dużej Rodziny, Mama 4+ i wiele innych. To ministerstwo realizuje również politykę zatrudnienia, za pomocą zasiłków dla bezrobotnych, czy dofinansowania do szkoleń zawodowych, pomocy w zakładaniu własnej firmy.

- Ministerstwo Edukacji Narodowej – realizuje politykę oświatową.

- Ministerstwo Kultury – realizuje politykę kulturalną poprzez zachęcanie różnych grup społecznych do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (np. poprzez dopłaty do biletów teatralnych dla seniorów)

- Ministerstwo Zdrowia – odpowiada za całą politykę ochrony zdrowia, czyli zapewnieniem obywatelom zabezpieczenia przed ryzykiem wystąpienia chorób czy inwalidztwa.

- Ministerstwo Infrastruktury – odpowiada za politykę mieszkaniową, czyli zapewnienie każdemu obywatelowi dostępu do własnego mieszkania. Narzędziami realizacji tej polityki są np. programy Mieszkanie +, Mieszkanie dla Młodych, Mieszkanie na Swoim, czy też planowany program dopłat do czynszów dla osób o niskich dochodach.

- Samorządy – odpowiadają za kilka elementów polityki społecznej. Jednym z nich jest realizacja polityki mieszkaniowej poprzez udostępnianie mieszkań komunalnych i socjalnych.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – realizuje wszelkiego rodzaju elementy polityki zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, głownie w formie wypłaty emerytów i rent.

- Ministerstwo Środowiska – realizuje politykę ochrony środowiska naturalnego.

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z podległymi służbami – realizuje politykę prewencji i zwalczania zjawisk patologii.

To oczywiście tylko najważniejsze urzędy i instytucje realizujące cele polityki społecznej. W praktyce każdy urząd na szczeblu centralnym i samorządowym jest w jakimś stopniu zaangażowany w ich realizację, a jej efekty dotyczą każdego obywatela naszego kraju.