Funkcjonariusze nowodworskiej komendy uczestniczyli wczoraj w spotkaniu, którego tematem przewodnim był wybór przyszłego zawodu. Mundurowi systematycznie realizują zajęcia promujące służbę w Policji. Informowali uczniów jak przebiega proces rekrutacji oraz jakie kryteria musi spełnić kandydat. Przekazali również jak ważne jest niesienie pomocy ludziom i dbanie o bezpieczeństwo.

13 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, odbyło się spotkanie z młodzieżą, na którym mundurowi przekazali uczniom informacje na temat służby w Policji oraz procesu rekrutacji.

Podczas zorganizowanego w placówce edukacyjnej "Dnia Zawodów", oficer prasowa podkom. Joanna Wielocha, dzielnicowy asp. szt. Michał Glinka i profilaktyk asp. Aneta Fabisiak- Wydurska z nowodworskiej komendy, zachęcali młodzież do wstąpienia w szeregi Policji. Mundurowi przekazali jak wyglądają poszczególne etapy procesu rekrutacji, kto może wstąpić w szeregi Policji i jakie dokumenty trzeba złożyć.

Poszukujemy osób, które chcą nosić policyjny mundur i z pasją wykonywać powierzone im zadania. Ruch drogowy, prewencja, technika kryminalistyczna, zwalczanie przestępczości gospodarczej, zespoły prasowe, laboratoria, przewodnicy psów, policyjni antyterroryści oraz praca pełniona na wodzie, w powietrzu czy stoku narciarskim. To służba wszechstronna, ciekawa, gotowa przyjąć w swoje szeregi osoby o różnym wykształceniu i profilu.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu)
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu)
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

 

podkom. Joanna Wielocha

 • policjanci na spotkaniu w szkole
  policjanci na spotkaniu w szkole
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą
 • policjanci na spotkaniu z młodzieżą
  policjanci na spotkaniu z młodzieżą