Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Nie wypalaj traw!

Wraz ze wzrostem temperatury i zbliżającą się wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw.

Pamiętajmy - wypalanie traw jest niezgodne z prawem i grożą za to surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Działania gaśnicze jednostek straży pożarnej

W 2020 roku na terenie powiatu nowodworskiego strażacy PSP i OSP interweniowali 139 razy podczas pożarów traw i nieużytków. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardzo potrzebni.

Pozytywne skutki wypalania traw to mit!

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do poprzedniego stanu.

Pożary traw są tragiczne w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw jest często również przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, co stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo także dla ludzi.

Surowe kary – grzywna a nawet więzienie

Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł.

Jeśli w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który stanowi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia o dużych rozmiarach, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat

Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy muszą przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku złamania zakazu ARiMR może nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez niego traw.

  • autor: Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ARMIR
  • Jeleń z grafiką płonącego lasu na grzbiecie
    • autor: Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim